BERABER ÇALIŞMAYA HOŞ GELDİNİZ
...

LİSE-1/FİZİK/TEST7.1/İŞ, GÜÇ ve ENERJİ-1


Link İGE-1 ,  Link İGE-2 ,  Link İGE-3 ,  Link İGE-4 ,  Link İGE-5
Link İGE-1="http://faculty.salisbury.edu/~jwhoward/Physics121/html/lecture6.htm" ,
Link İGE-2="http://www.physicsclassroom.com/class/energy/" ,
Link İGE-3="http://www.fortunecity.com/greenfield/eagles/180/work_and_energy.html" ,
Link İGE-4="http://www.engineeringtoolbox.com/friction-coefficients-d_778.html" ,
Link İGE-5="http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physing1/node20.html">

KONU ÖZETİ TESTİN SONUNDADIR
y
1.
Net kuvvet = ? * yol = ?
Şekildeki 100 kg kütleli araba yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde üzerine etkiyen kuvvetler nedeniyle 5 m yol aldığında yapılan iş kaç joule olur?a) 100
b) 200
c) 250
d) 400
e) 500
y
2.
Edimlendiren net kuvvet iş yapar, edim olmayan doğrultuda iş yapılmaz.
Cisim yatay düzlemde hareket etmektedir. Yatay olmayan kuvvetlerin yatay bileşenleri yoktur.

Hangi kuvvet(ler) iş yapmaktadır(lar).a) Yalnız F1
b) Yalnız F2
c) F1 ve F2
d) F3 - F1
e) F3 - F1 + F4 - F2
y
3.
Uygulanan kuvvetin yarısı iş yapmış; birim zamanda 2 m. yol alınmıştır.
Şekildeki cisme etkiyen F kuvveti 10 N olup, cisim 4 s. sürede sürtünmesiz bir şekilde 8 m. yol almıştır.

Birim zamanda yapılan iş kaç Watt olur?

Not : cos 60 = 1/2a) 40
b) 20
c) 10
d) 5
e) 1
y
4.
Düşerken hız kazanır çıkarken hız kaybeder.
L ve N noktalarında tüm potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür. Sürtünme yok, enerji kaybı da yok demektir.
K noktasından bırakılan takoz sürtünmesiz KLMNO yolunu alıyor.

I. KLM arasında hızı artar, MNO arasında hızı azalır.
II. KL ve MN aralarında hızlanır, LM ve NO aralarında yavaşlar.
III. L ve N noktalarındaki kinetik enerjileri eşittir.

I , II ve III ifadelerinden hangileri doğrudur?a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I , II ve III
y
5.
Ağacı itip de kımıldatamasak bile biz hareket etmiş oluruz ve gerçekte iş yaparız. Sabit hızla giden bir uçak da hava direncine karşı bir iş yapar.
Bu soruda kastedilen ise ağaca etki eden kuvvet yol aldıramamıştır ve sabit hızla giden bir cismin üzerinde net kuvvet yoktur.
Sorunun amacı sezgisel olarak bildiğimiz doğruları biraz sarsarak şaşırtmaktır ama fizik de böyledir, basitleştirme ve ideallemelerle öğrenilir.
Hangilerinde bir iş yapılmış olur?

I. Bir ağacın itilmesi ancak hareket ettirilememesi.
II. Asansör ile yük taşınması.
III. Bir cismin sabit hızla yol alması.

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I , II ve III
y
6.
Kinetik enerji hızın karesi ile orantılıdır. Bu nedenle tüm Boğaz akıntısının verebileceği enerjiyi orta büyüklükte bir ırmak olan Harşit çayı verebilmektedir.
Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde sabit v hızıyla hareket eden bir cisim bir engele çarpıp geri dönerken , çarpışma nedeniyle hızının büyüklüğü yarıya düşüyor.

Çarpışmadan önceki kinetik enerjisi çarpışmadan sonraki kinetik enerjisinin kaç katı olur?

a) 4
b) 1/2
c) 1/4
d) 2
e) 1
y
7.
İş = kuvvet(alınan yol doğrultusunda olan bileşeni)*yol. Dik kuvvet 20 N, fren kuvveti 4 N olurlar.
Şekildeki 2 kg kütleli cisim, sürtünme katsayısı 0.2 olan bir düzlemde, 10 N luk bir kuvvet altında 5 m yol almıştır.

Sürtünme ve hareket nedeni ile yapılan işler kaç joule olurlar?a) -10 , 10
b) -20 , 20
c) -20 , 30
d) -40 , 40
e) -50 , 50
y
8.
Eğik düzlemde daha az bir kuvvet ama daha uzun bir yol vardır. Sonuçta her ikisinde de aynı yüksekliğe çıkılmıştır.
G ağırlıklı cisim, ihmal edilebilir sürtünme ile K ve L yüzeylerine şekilde görüldüğü gibi çıkarıldığında hangi seçenekte verilen yanıt doğru olur?a) W1 = W2
b) 2 * W1 = W2
c) W1 > W2
d) W1 < W2
e) W1 = 2 * W2
y
9.
Hacmi büyük olan cismin ağırlık merkezi daha yükseğe çıkar.
m, 2m ve 3m kütleli cisimler şekilde gösterilen yüksekliklere çıkartıldıklarında kazandıkları enerjiler, sırasıyla W1, W2 ve W3, arasında nasıl bir bağıntı vardır?

Not: Cisimler homojendirler.a) W1 = W2 = W3
b) W1 = W3 < W2
c) W1 = W3 > W2
d) W1 = W2 > W3
e) W1 < W2 < W3
y
10.
Makaralar enerji kazancı sağlamaz, sürtünme yoksa kayba da neden olmazlar.
Makara ağırlıkları ve sürtünmeler ihmal edilecek düzeydedirler. G yükünün enerjisini 16 joule artırmak için F kuvveti kaç joule iş yapmalıdır?a) 4
b) 16
c) 10
d) 8
e) 2
y
11.
Yanıt seçenekleri doğru sonucu bulmayı kolaylaştırır niteliktedirler.
I deki konumunda enerjisi E/2 olan cisim II deki konuma getirilirse enerjisi ne kadar değişir?a) E/2
b) 3E/2
c) 5E/2
d) 7E/2
e) 9E/2
y
12.
Başangıçta 2mgh kinetik enerji vardır!
B noktasından v0 hızı ile şekilde görülen sürtünmeli yol üzerinde harekete başlayan bir cisim, D noktasında duruyor.

Sürtünmenin neden olduğu enerji kaybı ne kadardır?a) mgh
b) 2mgh
c) 3mgh
d) 4mgh
e)  2mgh 
y
13.
Cisim sağdaki eğri yolda h yüksekliğine kadar çıkar ve geri döner ...
Her sürtünmeli bölgede mgh kadar enerji kaybetmektedir.
Yolun KL ve MN kısımları sürtünmeli, diğer kısımları sürtünmesizdir. Şekildeki cisim P noktasından serbest bırakıldığında N'de durmaktadır.

Cisim P'den mgh değerinde bir kinetik enerji kazandırılarak bırakılırsa nerede durur?a) K-L arasında
b) L-M arasında
c) L'de
d) M'de
e) O'da
y
14.
Sürtünme var ki geriye dönüşte A'da duruyor.
Başlangıçta ağırlık merkezi 2h yüksekliğinde bulunan M kütlesi, düşey kesiti şekilde görülen yol üzerinde hareket ederek A-B-C-D-C-B-A yolunu kat edip, birinci geri dönüşünde A noktasına kadar çıkıyor.

M'nin bu şekilde davranmasında aşağıdakilerden hangileri etkin olmuştur?

a) Yolun BD bölümünün eğiminin düşük olması.
b) M'nin başlangıç hızı olsun veya olmasın, esas olarak yolun AB bölümünün sürtünümesiz olması.
c) Tüm yolun sürtünmesiz olması.
d) M'nin sıfırdan farklı bir ilk hızının olması.a) a)
b) b)
c) c)
d) d)
e) c) ve d)
y
15.
Sağdaki durumda makaralardan biri hareketlidir ve ipi 2h kadar çekmek gerekir.
K ve L cisimleri iki değişik makara düzeneği, aynı büyüklükte F kuvveti ile aynı h yüksekliğine çıkarılmıştır.

Yerçekimine karşı yapılan işler WK ve WL ise, WK/WL oranı ne olmalıdır?a) 2
b) 3
c) 1
d) 1/2
e) 1/3
y
16.
Konu ing. (2.) bağlantıda çok güzel anlatılmaktadır. Kütle iki katına çıktığında enerji de iki atına çıkacaktır ama sürtünme kuvveti de aynı oranda arttığı için aynı yol üzerinde iki kat enerji kaybolacaktır.
k sürtünme katsayılı yatay düzlemde L noktasından v0 hızı ile geçen m kütleli bir cisim N de duruyor.

Cismin yalnzıca kütlesi değiştirilerek 2m yapılır, diğer bütün parametreler sabit tutulursa cisim hangi noktada durur?

link:friction ,  link:problemin ing. anlatımıa) L-M arasında
b) M'de
c) M-N arasında
d) N'de
e) N'den x kadar sağda
y
17.
Cismin LM arasında kazandığı enerji = (F-Fs)*x
Cismin MN arasında kaybettiği enerji = Fs*x
Şekildeki sürtünmeli yatay düzlemde duran m kütleli cisme LM arasında sabit ve yatay F kuveti etki ediyor. M noktasına gelir gelmez bu kuvvet kaldırılıyor ve cisim N de duruyor.

Yol boyunca cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün F'e oranı nedir?a) 1
b) 2/3
c) 1/2
d) 1/3
e) 1/4
y
18.
4t noktasında hız negatif ancak aynı büyüklüktedir. K.E. Hızın karesiyle orantılıdır.
Hız-zaman grafiği şekilde verilen cismin t anındaki kinetik enerjisi E'dir.

Aşağıda verilen hangi zaman noktalarında cisim aynı kinetik enerjiye sahip olmaktadır?a) t/2
b) 3t
c) 4t
d) 5t
e) 5t/2
y
19.
Kaybedilen K.E. Kuvvet ie yolun çarpımına eşittir. Yol bilindiğine göre bulunabilir.
Diğerleri için zaman bilinmelidir.
Sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket eden bir cismin Kinetik enerji-Zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir.

Bu durumda,

I. m kütlesi
II. F kuvveti
III. momentum

niceliklerinden hangileri saptanabilirler?a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III
y
20.
Kafadan hesaplama yapanlar için şaşırtıcı olabilir.
Yapılan işler eşit olduğuna göre kütleler de eşit olmalıdırlar.
Solda makaralar sabittirler, kuvvet daha büyük olmalıdır.
Sağda ip daha hızlı çekilmelidir.
Her iki cisim de, şekildeki makara düzenekleriyle, F1 ve F2 kuvvetleri etkisi altında, sabit ve eşit ivmeler ile h yüksekliğine çıkarılamışlardır. Cismler üzerinde yapılan işlerin eşit olduğu bilinmektedir.

Aşağıdakilerden hangi şık doğrudur?a) m1 > m2 , F1 > F2
b) m1 > m2 , F1 = F2
c) m1 = m2 , F1 = F2
d) m1 = m2 , F1 > F2
e) m1 = m2 , F1 < F2
y
21.
Bu soruda sorun ifade ediliş şeklidir. Her iki cismin de başlangıç kinetik enerjilerinin değeri "E" olmalıdır! Bu soruda açıkça belirtilmemiştir.
2m ve m kütleli K ve L cisimleri eşit kinetik enerjilerle yerden yukarı doğru düşey olarak atılmışlardır. Belli bir yükseklikte K'nın potansiyel enerjisi E/2 dir.

Ciismlerin değişik anlarda geçtikleri bu yükseklikte K ve L'nin kinetik enerjilerinin oranı, (KE)K/(KE)L , ne olmalıdır?a) 1
b) 1/2
c) 1/3
d) 1/4
e) 2/3
y
22.
Asılı durum potansiyel enerjileri eşit olduğu için, çarpışta kinetik enerjileri eşit olur.
Ancak sağdaki cisim daha kısa sürede yere düşer,
Şekildeki iki cismin asılı olduğu ipler kesiliyor ve cisimler vm ve , 22m hızları ve Em , E2m kinetik enerjileri ile yere çarpıyorlar. (Ağırlık merkezlerinin çarptığı varsayılıyor.)

Yere çarpım anındaki niceliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a) E2m > Em , v2m > vm
b) E2m = Em , v2m = vm
c) E2m = Em , v2m > vm
d) E2m = Em , v2m < vm
e) E2m < Em , v2m < vm
y
23.
Her iki kütle de aynı koşullardadırlar.
Şekildeki cisimlerin , iplerde oluşturdukları gerilimlerden bazıları gerilimin oluştuğu ipin yanında , yere göre potansiyel enerjileri cisimlerin yanında belirtilmiştir.

Buna göre P2/P1 oranı ne olmalıdır?    (Link VEK-1/s15)a) 1/4
b) 1/2
c) 1
d) 2
e) 4
y
24.
Y'nin kütlesi X'in kütlesinin 2 katı olmalıdır.
Şekildeki sistem dengededir. X'in potansiyel enerjisi Ex ise Y'nin potansiyel enerjisi ne olmalıdır?a) Ex/4
b) Ex/2
c) Ex
d) 2Ex
e) 4Ex
y
25.
Alttaki m kütleli cismin ağırlık merkezi düzeyindeki potansiyel enerji = 0 varsayımı yapalım. E = 4mh olur.
Kütleler bir araya geldiğinde ise mh kadar potansiyel enerji kinetiğe dönüşmüştür.
Şekildeki makara-yükler sisteminin toplam potansiyel enerjisi E dir.

Alt taraftaki yükü yere bağlayan ip kesildiğinde yükler harekete başlayacak ve bir süre sonra ağırlık merkezleri aynı hizaya geleceklerdir.

Bu hizalanma anındaki toplam kinetik enerji kaç E olur?a) 1/3
b) 1/4
c) 1
d) 2
e) 3


This is the feedback!
TEST BAŞLANGICINA DÖN


KONU ÖZETİ

Boşlukta bir kuvvet etkisi altında olmayan bir cisim sabit bir hızla hareket eder. Yalnızca kinetik enerjisi vardır. Bu da bir enerji türüdür ve korunur, kaybolmaz ve eksilmez-artmaz.
Üzerine mekanik bir kuvvet etkisi alan cisim hızlanır ve kinetik enerjisini artırır. Net enerji artışı hareket doğrultusundaki net kuvvetin yolun büyüklüğü ile çarpımından oluşur.
Bir kuvvet alanı içinde bulunan bir cismin konumu gereği bir potansiyel enerjisi vardır. O noktaya gelebilmek için ya bir kuvvet altında gelmiştir veya kinetik enerjisinden kaybederek oraya erişebilmiştir.
Bir cisim başka bir cisim ile temasta iken hareket ediyorsa, ikisi arasında bir sürtünme ve aralarındaki kuvvetin dik bileşeni ile orantılı olarak bir sürtünme katsayısı oluşur.
Sürtünme kuvvetini bulmak için aralarındaki kuvvetin dik bileşeni ile sürtünme katsayısı çarpılır.
Bu kuvvet sürekli hareketin zıt yönündedir ve net hareket ettiren kuvvetten çıkarılır.
click ways to make
fast money with
google
visit geld im
internet verdienen
seriös
Download Grand Masti
Full movie online
Free at Topkappers.
here ways to make
money on the
internet
Jewelry Logo Casting
custom designs, logo
rubber mold &master
Aruba Search Engine
Find what you need
in Aruba fast.......