anaresim
Test-Dr.Com  e-Avukatınız
e-BURO.

EKIBIMIZ

TESTLER

GUNCEL

ILETISIM
TOKMAK

DAVA BİLGİSİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİTürk Hukuk Sistemi aşağıdaki şekilde şematize edilerek verilmiştir.
Askeri yargı kendine has bir yapıya sahiptir: burada değinilmeyecektir. Anayasa Mahkemesi'deçok özel bir mahkemedir ve daha çok yasama organını ilgilendirir.İDARİ YARGI

İdari yargı   Danıştay, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinden oluşur.
Anayasa’nın 155 inci maddesi gereğince kurulan Danıştay, idari yargının en üst sırasında yer alan yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına ait olup Hükümet’le olan ilişkilerini Başbakanlık aracılığıyla yürütür.
Danıştay’da karar organları; Daireler, Danıştay Genel Kurulu, İdari İşler Kurulu, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu,Başkanlık Kurulu,Yüksek Disiplin Kurulu,Disiplin Kurulu gibi bölümlerden oluşmaktadır.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 23 üncü maddesinde sayılan görevleri arasında;idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden verilen kararlarla, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini incelemek ve karara bağlamak, kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz sözleşmelerini incelemek, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında kanaat belirtmek gibi hususlar vardır.
1.daire danışma ve muhakemat dairesidir. Bu daire, yasanın zorunlu kaldığı hallerde bazı yasa tasarısı ve tüzükler hakkında ve de bazı yasa uygulamalarında hükümete ve idarelere görüş bildirir. 2.-5.-6.-8.-10.-11.-12. ve 13. daireler idari dava daireleri olup, 3.-4.-7. ve 9. daireler vergi dava daireleridirler.
Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından 7. madde hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz üzerine inceleyerek karara bağlar, idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözümlerler.
İdare Mahkemeleri idarenin yaptığı tasarruflar ve uygulamalarla ilgili iptal davalarını, genel hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları sonuca bağlarlar.
Vergi Mahkemeleri Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları hallederler.

ADLİ YARGI

Adli yargıyı hukuk ve ceza mahkemeleri olarak algılamak olasıdır. Her iki grup içinde de (özel) ihtisas mahkemeleri bulunurlar. Burada
Hukuk mahkemeleri sulh hukuk mah. ve asliye hukuk mahkemeleri olarak algılanmakta ve bir diğer grup ta ihtisas mah. içerisinde mütalaa edilmektedir.

HUKUK MAHKEMELERİ

Sulh Hukuk Mahkemeleri tek hakimli olap bu mahkemelerin görevi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 8 inci maddesinde belirtilmiş olan istisnai davalara bakmaktır.İşi çok olan yerlerde bu mahkemeler birden ziyade olabilir,her il ve ilçe merkezinde,işi çok olan bucaklarda sulh mahkemesi kurulur.
Ana kural: İflasa ve vakıflara ilişkin dava ve işler ayrı olmak üzere dava konusunun davanın açıldığı tarihteki (çıplak) miktar ya da değeri HUMK 8/1′deki değerin altında ise açılacak davaya bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.
Yasal kural: Kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi ve kira bedelinin tespiti davaları ve bunlarla birlikte açılan tazminat ve alacak davaları ayrıca bunlara karşı açılan karşılık davalar miktar ve değeri ne olursa olsun Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görev alınına girer.
Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılmasıyla ilgili davalar ile ortaklığın giderilmesi davaları miktar ve değeri ne olursa olsun Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin görev alanına girer.
Salt zilyetliğin korunmasını temel alan davalar. Yasanın belirlediği bazı çekişmesiz yargı işleri, Özel kanunlarda Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılacağı belirtilen dava ve işler, örneğin vesayet işleri sulh hukuk mahkemelerinde görülür.
Asliye Hukuk Mahkemeleri Her ilçede ve il merkezinde kurulurlar ve genel görevli mahkemeler olup Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin görevi dışında kalan bütün davalara ve işlere bakmakla görevlidirler.
Bu mahkemeler de tek hakimli mahkemelerdir ve işin çokluğuna göre birden ziyade olabilirler. Ayrı bir ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde o yer asliye hukuk mahkemesi aynı zamanda ticaret mahkemesi sayılır ve ticari davalara da bakar.
Derneklerin kapatılmaları için açılan davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri'dir.

CEZA MAHKEMELERİ

Not: Burada YİNE Ceza Mahkemeleri sulh ceza mah. , asliye ceza mah. ve ağır ceza mahkemeleri olarak algılanmakta ve bir diğer grup ta ihtisas mah. içerisinde mütalaa edilmektedir.

Sulh Ceza Mahkemeleri tek hakimli mahkemeler olup, özel yasalarda ve tüzüklerde sulh ceza mahkemelerinin göreceği belirtilen kabahat cinsinden davalara,Türk Ceza Kanunu’nun 11. maddesinde tanımı yapılan kabahatlere mahsus cezaları gerektiren fiillerle ilgili davalara, yukarı sınırı bir seneyi geçmeyen hapis cezasını gerektiren fiillerle ilgili davalara ve idari mercilerce verilmiş olan ve Sulh Ceza Mahkemelerine itiraz edilebileceği belirtilen kararlarla ilgili davalara bakmakla görevlidirler.
Duruşmalarında Cumhuriyet Savcısının hazır bulunması söz konusu değildir.
Sulh Ceza Mahkemesinin kurulu bulunduğu mahallin iş durumuna göre birden fazla olabilir ve yine iş durumuna göre bunlardan birisi Trafik Mahkemesi olarak görevlendirilebilir.
Asliye Ceza Mahkemeleri Sulh Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri dışında kalan, özel yasasında asliye ceza mahkemesince görülüp karara bağlanacağı açıklanan veya özel yasasında hangi mahkemede görülüp karara bağlanacağı açıklanmamış olmakla birlikte sulh ve ağır ceza mahkemesinin görevi içinde bulunmayan bütün ceza davalarına bakmakla görevli, tek hakimli mahkemelerdir.
Her asliye ceza mahkemesi nezdinde bir Cumhuriyet Savcısı bulunur ve duruşmalarına iştirak eder.
Bu mahkemeler de iş yoğunluğuna göre birden başlamak üzere ardıl numaralarla adlandırılırlar ve bunlardan 1 numaralı olan kaçakçılık davalarına, 2 numaralı olan basın yolu ile işlenen suçlarla ilgili davalara bakarlar.
Bölgenin özelliği gerektiriyorsa bu mahkemelerden bir tanesi kambiyo suçlarına bakmakla görevlendirilir.
551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda zikredilen ceza davalarına bakmak üzere İstanbul ilinde tek hakimli Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi;Kararnamelere muhalefet yönünden 25.12.2000,5846 sayılı Yasaya muhalefet yönünden 26.3.2001 tarihi itibari ile görevlendirilmiştir. İstanbul dışındaki yerlerde ise Komisyonların bulunduğu ağır ceza merkezlerinde olmak üzere asliye ceza mahkemesinin,ikiden fazla asliye ceza mahkemesi varsa 3 nolu asliye ceza mahkemesinin,iki asliye ceza mahkemesi varsa 1 nolu asliye ceza mahkemesinin görevlendirilmesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca karar verilmiştir.
Ağır Ceza Mahkemeleri başkan ve iki üyeden teşekkül ederler ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 421 inci maddesinde sayılan ölüm, ağır hapis ve on seneden fazla hapis cezalarını gerektiren cürümlerle ilgili davalara bakarlar.
Bu mahkemelerin duruşmalarında da Cumhuriyet Savcısı hazır bulunmaktadır.
Ağır Ceza Mahkemeleri de kurulu bulundukları bölgenin iş durumuna göre birden fazla olabilirler ve böyle durumlarda Asliye Ceza Mahkemelerinde olduğu gibi 1 numaralı olanlar kaçakçılık, 2 numaralı olanlar basın davalarına bakmakla yükümlüdürler.
Bunların dışında kalmakla birlikte suçluların görev, sıfat ve memuriyetleri sebebi ile ağır ceza mahkemelerinde görülmesi kararlaştırılan davalara da bakarlar.

İHTİSAS MAHKEMELERİ

Hukuk cinsli ihtisas mahkemeleri aşağıda verilmektedirler:
İş Mahkemeleri 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesinde öngörülen iş davalarına bakan tek hakimli mahkemeler olup bu tür davaların ve ihtilafların yoğun olduğu yerlerde görülen lüzum üzerine kurulurlar.
Ticaret Mahkemeleri Ankara, İstanbul, İzmir gibi ticari nitelikte davaların yoğun olduğu merkezlerde kurulu olan bir başkan ve iki üyeden oluşan toplu mahkemeler olup o yerlerdeki asliye hukuk mahkemelerinin birer dairesi durumundadırlar.
İşin yoğunluğuna göre birden ziyade, görevleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde zikredilen ticari davalara bakmak olan, ticaret mahkemesi kurulabilir.
551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 146 ncı,554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 58 inci,555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname’nin 30 uncu,556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kararname’nin 71 inci maddelerine göre 25.12.2000 tarihi itibari ile İstanbul ilinde üç hakimli toplu mahkeme şeklinde çalışacak Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan uyuşmazlıklara bakmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde tek hakimle çalışacak Tüketici Mahkemeleri kurulmuştur.
5846 sayılı Yasanın 76 ıncı maddesinde 4630 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğin bir sonucu olarak 26.3.2001 tarih ve 335 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı ile İstanbul ilindeki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 5846 sayılı Yasa ile ilgili ihtilaflara da bakmakla görevlendirilmiş, İstanbul dışındaki yerlerde ise Komisyonların bulunduğu ağır ceza merkezlerinde olmak üzere;hukuk davalarına asliye hukuk mahkemelerinin, ikiden fazla hukuk mahkemesi varsa 3 nolu asliye hukuk mahkemesinin,iki asliye hukuk mahkemesi varsa 1 nolu asliye hukuk mahkemesinin bakması uygun görülmüştür.
Tapulama (Kadastro) Mahkemeleri 766 sayılı Tapulama Kanunu’na göre kurulan ve tek hakimli olan mahkemelerdirler.
3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 48. maddesi ile 766 Sayılı Yasanın iptal edilmesi sonucu 3402 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesine göre bu mahkemeler kadastro mahkemesi adını almışlardır, görevlerini 3402 Sayılı Yasa hükümlerine göre yürütürler.
İcra Tetkik Mercileri 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre kurulan ve tek hakimli olan bu mahkemelerdirler.
Kendilerine bağlı olan İcra ve İflas Dairelerinin muameleleri ile ilgili itirazları ve bu dairelerin görevlileriyle alakalı şikayetleri değerlendirerek bir sonuca bağlarlar.
Ayrıca İcra İflas Kanunu’nun 331 ve devamı maddelerinde düzenlenen icra ve iflas suçlarına ilişkin tahkikatları yürüterek sorumluları hakkında Yasada öngörülen cezaları tertip ederler.

Ceza cinsli ihtisas mahkemeleri ise şunlardırlar:
Devlet Güvenlik Mahkemeleri 1983 yılında kabul edilen 2845 sayılı Yasa ile kurulmuşlardır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen, Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara ilişkin davalara bakmak üzere sekiz ayrı ilde halen faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Her mahkemede bir başkan ve iki asıl üye ile ayrıca iki de yedek üye vardır. Son değişikliğe kadar asıl ve yedek üyelerden birer tanesi askeri hakim statüsünde iken şu anda bütün hakimleri sivil yargıçlardan oluşmaktadır. Keza evvelce Savcılık teşkilatı içerisinde askeri savcılar da yer almakta iken bu uygulamada dahi ortadan kalkmış durumdadır.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevi, 2845 sayılı Yasanın 9 uncu maddesi ile 1991 yılında yürürlüğe giren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda sayılan suçlarla ilgili davalara bakmaktır. Bu mahkemelerde de asıl olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu tatbik edilmekle birlikte bir iki noktada farklı muhakeme usullerinin tatbik edilmesi görevlerinin özelliğinden kaynaklanmakta, ancak bu husus tenkit konusu olmaktan kurtulamamaktadır.
Çocuk Mahkemeleri 1979 yılında kabul edilen 2253 Sayılı Yasa ile kurulan bu mahkemeler bir başkan ve iki üyeden oluşan toplu mahkemelerdir. 15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlara ilişkin davalara bakmakla yükümlüdürler.
Yasanın 30. maddesine göre Adalet Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar sosyal hizmet uzmanı, pedagog, psikolog ve psikiyatr atanır.
e-BURO
EKIBIMIZ
TESTLER
GUNCEL
ILETISIM
Copyright © HER HAKKI SAKLIDIR. ISMAIL GERMAN Kullanım Usulü | Özellik Politikası
envirorod drainage
blocked drains in
stafford
Jewelry Logo Casting
custom designs, logo
rubber mold &master
Trang web tin tuc
chuyen la the gioi
chuyen lla Vietnam
Aruba Search Engine
Find what you need
in Aruba fast.......
online binary
option affiliate
program
Adana Yangın Tüpü
Adana Standart
Yangın Söndürme